footer logo

You can have anything you want in life if you dress for it.

Blackpink ice cream
Blackpink ice cream

Vào ngày 14 tháng 10 năm 2020, Netflix sẽ phát sóng một bộ phim tài liệu về ban nhạc Kpop.